[1]
โพธิ์นาค เ., คงเจริญ พ., และ พูลประสริฐ พ., “ความหลากหลายของหิ่งห้อย (Coleoptera: Lampyridae) ในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก”, YRU J. Sci. Technol., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 101–108, พ.ย. 2018.