[1]
เจะดอเลาะ ร., เจ๊ะมะลี ซ., และ รอยิง ต., “การพัฒนาและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลอดช่องพื้นเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย”, YRU J. Sci. Technol., ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 121–128, พ.ย. 2018.