[1]
ตาเย๊ะ น., ต่วนกาจิ ต., และ อาลี ฮ., “การพัฒนาผลิตภัณฑอาหารฮาลาลท้องถิ่น: แยมส้มแขกแคลอรี่ต่ำ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 54–65, ธ.ค. 2019.