[1]
บุญชู น., แซ่ตั้ง ว., ตันเรือน ก., นาพิรุณ ท., และ พูลประเสริฐ พ., “การใช้สารสกัดจากใบกะเพราและดอกดาวเรืองเป็นสารล่อและเหยื่อพิษ เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 1–7, มิ.ย. 2019.