[1]
สุขพัฒน์ พ., แซ่ตั้ง ว., และ พูลประสริฐ พ., “การวิเคราะห์ทางเรขาคณิตสัณฐานวิทยาเชิงจุดกำหนดของเส้นปีกแมลงปอบ้าน 2 ชนิด ระหว่าง Brachythemis contaminata และ Diplacodes trivialis”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 8–13, มิ.ย. 2019.