[1]
จาเอาะ ด., อินตัน ไ., และ เจ๊ะลี อ., “การศึกษาคุณภาพน้ำและปริมาณแร่ธาตุจากแหล่งที่ใช้อุปโภคและบริโภคในเขตชุมชนบ้านบ่อน้ำร้อน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 14–18, มิ.ย. 2019.