[1]
อนันตนุกูลวงศ์ โ., อินตัน ไ., ดาโอ๊ะ น., และ ดอเลาะ ไ., “ความหลากหลายของสัตว์หน้าดิน และปริมาณอินทรียวัตถุในดินตะกอนบริเวณอ่าวปัตตานี”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 19–24, มิ.ย. 2019.