[1]
โตมอญ ช., “ศักยภาพในการเป็นสารกำจัดแมลงของสารสกัดจากใบน้อยหน่า ใบยูคาลิปตัสและฝักคูน ในการควบคุมหนอนแมลงวันบ้าน”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 94–103, ธ.ค. 2019.