[1]
นิคม จ., “วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ชายแดนใต้ ประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR) Markers”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 66–73, ธ.ค. 2019.