[1]
เอียดเต็ม ภ., ยามิรูเด็ง ก., และ สุขจันทรา จ., “การพัฒนาปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa)”, YRU J. Sci. Technol., ปี 4, ฉบับที่ 2, น. 113–121, ธ.ค. 2019.