[1]
กรรไพเราะ ก., กาเจ็ง อ., และ เละนุ๊ ก. ., “การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ถั่วกวน”, YRU J. Sci. Technol., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 68–77, ธ.ค. 2020.