[1]
ฮารน ว., “การเตรียมสารประกอบ Ni–based oxides โดยวิธีการตกตะกอนร่วมทางเคมี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นตัวดูดซับโลหะหนัก ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 17–27, มิ.ย. 2020.