[1]
โกกนุทาภรณ์ ค., “การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ราคาขายทองคำแท่ง”, YRU J. Sci. Technol., ปี 5, ฉบับที่ 1, น. 1–9, มิ.ย. 2020.