[1]
มะตูแก บ., หะยีสาและ ซ. ., และ แกะซิ น. ., “ผลของการใช้น้ำหมักสมุนไพรบางชนิดต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพไข่นกกระทาญี่ปุ่น”, YRU J. Sci. Technol., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 78–84, ธ.ค. 2020.