[1]
เหลืองฐิติกาญจนา ส. และ ทองดอนยอด ค., “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการรวมโปรโตพลาสต์แฝก (Vetiveria zizanioides)”, YRU J. Sci. Technol., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 95–103, ธ.ค. 2020.