[1]
ดำรงรักษ์ อ., “ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูก”, YRU J. Sci. Technol., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 122–131, ธ.ค. 2020.