[1]
ทนงการกิจ ห. ., กันวะนา ส. ., และ คงกระพันธ์ ป. ., “การพัฒนากระบวนการผลิตใบหม่อนแห้งชงดื่มด้วยการอบแห้งแบบอินฟราเรดร่วมลมร้อน”, YRU J. Sci. Technol., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 162–170, ต.ค. 2021.