[1]
ราชา ส., ราชา ก., และ หิรัตนพันธุ์ เ., “การจำลองการจับเชิงโมเลกุลของสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งทูเมอร์นิโครซิสแฟคเตอร์แอลฟาจากเมล็ดกัญชง ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 5, ฉบับที่ 2, น. 132–140, ธ.ค. 2020.