[1]
ศิริขันธ์แสง ป. ., เกิดลาภ เ. ., และ นุกาศรัมย์ ว. ., “การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter pasteurianus TISTR 102”, YRU J. Sci. Technol., ปี 6, ฉบับที่ 1, น. 1–9, มี.ค. 2021.