[1]
จิโน ธ. และ สุระวัง ส., “สมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนไฮโดรไลเซทจากจิ้งหรีดทองแดงลาย (Archeta domestica) ที่สกัดด้วยเอนไซม์อัลคาเลส”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 1–11, ต.ค. 2021.