[1]
สะวะรัตน์ ส., ขาวมี ข. ., สีห์ชำนาญธุรกิจ ว., พูนภักดี จ., และ อ่อนทอง จ., “การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของชุดทดสอบฟอสฟอรัสอนินทรีย์ในน้ำยางพารา”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 29–37, ต.ค. 2021.