[1]
บาฮะคีรี ม. ., วุฒิวงศ์ เ., อาแยกาจิ พ. ., โตะโมะ ซ., และ มะแน น. . ., “ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 200–210, ส.ค. 2021.