[1]
ไทยวงษ์ น., คงอินทร์ ส. ., อังอัจฉะริยะ อ. ., และ คเชนทร์ภักดี น., “อุณหภูมิที่เหมาะสมและสภาวะการเตรียมขั้นต้นร่วมต่อคุณภาพของสาหร่ายพวงองุ่นอบแห้ง”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 1, น. 66–74, พ.ย. 2021.