[1]
บุญวงศ์ น. และ เอี่ยมเพ็ง ป. ., “ผลของการเสริมแร่ธาตุอินทรีย์ (MIN CHELATE®) ในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตไก่เนื้อ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 28–34, ก.ค. 2022.