[1]
หมวดฉิม เ., โด ม. ., ฉั่วสุวรรณ ศ. ., หมัดอาดัม ส. ., ศิริวัฒน์ อ., และ อนุตรพงษ์สกุล ส., “ความเหมาะสมของน้ำประปาและน้ำบ่อตื้นสำหรับการบริโภคของชุมชนพื้นที่ตำบลสำนักขามในเขตเศรษฐกิจพิเศษสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง”, YRU J. Sci. Technol., ปี 6, ฉบับที่ 2, น. 211–218, ต.ค. 2021.