[1]
พิศภักดิ์ ป., “การประเมินการได้รับปริมาณก๊าซเรดอนภายในอาคารที่มีผลต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดในบริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดยะลา”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 43–52, ก.ค. 2022.