[1]
บัวชาติ ส., พวงพี ป., และ แจ่มใส ณ., “ประสิทธิภาพผงชีวภัณฑ์ Bacillus sp. Ks5 ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และควบคุมเชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ที่เป็นสาเหตุโรคขอบใบแห้งในข้าว”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 2, น. 63–71, ก.ค. 2022.