[1]
คุณสุข ช., นาคเอี่ยม ส. ., สุราวุธ เ., และ เอกตาแสง อ. ., “นิเวศวิทยาประชากร และชนิดอาหารของปูหินขาลาย Charybdis annulata (Fabricius, 1798) ในบริเวณอ่าวยาง จังหวัดจันทบุรี”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 46–55, ธ.ค. 2022.