[1]
สภาพพร น. และ ชะอุ่มผล ป., “การปนเปื้อนเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์กระยาสารทของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดกำแพงเพชร”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 66–73, ธ.ค. 2022.