[1]
บินมะแอ ห., สาเหาะ ส. . ., ดอเล๊าะ ม. . ., และ หะยีวาเงาะ ซ. . ., “กระถางย่อยสลายได้จากแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ Komagataeibacter nataicola TISTR 975 จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 19–27, เม.ย. 2023.