[1]
ดิษฐเจริญ ณ. ., นิลละออ ท. ., สวนมะลิ ว., จันทร ก. ., และ ปัญญา ป. ., “จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมด้วยตัวดูดซับไมยราบยักษ์ ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 7, ฉบับที่ 3, น. 74–84, ธ.ค. 2022.