[1]
สังข์ทอง จ. . และ เพ็งหนู อ. ., “ผลของแมกนีเซียมร่วมกับ Bacillus subtilis สายพันธุ์ SM1 ต่อการยับยั้งการเจริญของเส้นใยเชื้อรา Rigidoporus microporus สายพันธุ์ NK6 ในระดับห้องปฏิบัติการ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 1–9, เม.ย. 2023.