[1]
ฤทธิ์มณี ธ. . และ คงแก้ว ส. ., “สภาพการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหารของร้านอาหารริมบาทวิถีในตลาดอาหารกลางคืน จังหวัดเชียงใหม่”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 10–18, เม.ย. 2023.