[1]
บุญกำเหนิด ธ. ., ศิริพัธนะ ช. ., เวชสิทธิ์ พ., จิใจ ซ. ., และ รักมาก น. ., “การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยปฏิกรณ์ แบบไฮบริดแชนนัลแบบย่อส่วน”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 38–49, เม.ย. 2023.