[1]
คุ้มทรัพย์ ร. . และ ชูมณี เ. ., “โครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงพร้อมกับเครื่องตรวจวัดไดโอดอาเรย์ สำหรับการตรวจวัด คัดกรองสารกำจัดแมลงกลุ่มคาร์บาเมตที่ตกค้างในตัวอย่างผักด้วยการสกัดแบบแคชเชอร์”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 28–37, เม.ย. 2023.