[1]
บัวขาว ล., “แบบจำลองการประมาณค่าฝุ่นละออง PM2.5 จากข้อมูลความลึกเชิงแสงของฝุ่นละออง ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 1, น. 50–58, เม.ย. 2023.