[1]
สีเผือก พ. ., เลี่ยมนิมิตร น. ., และ ปรีชา ช., “ประสิทธิภาพของสูตรสำเร็จเชื้อแบคทีเรียเอนโดไฟท์ต่อการควบคุมโรคแคงเกอร์ของส้มโอทับทิมสยาม ที่เกิดจากเชื้อ Xanthomonas citri subsp. citri ในสภาพแปลงปลูก”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 19–28, ส.ค. 2023.