[1]
วาริชนันท์ พ. ., ศิริวัน ด. ., และ ดือราแม ส. ., “ฤทธิ์ยับยั้งแบคทีเรียของสารสกัดตํารับยาจันทหฤทัยและตํารับยาประสะจันทน์แดง ”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 29–37, ส.ค. 2023.