[1]
ภูกำเนิด ย. ., โถปั้น ป. ., เต็มพร้อม ล. ., ภูชาดา ว. ., และ อาจโยธา ว. ., “อัตราการปล่อยที่พื้นผิวของเรดอนในตัวอย่างตะกอนแม่น้ำโขงและความเสี่ยงมะเร็งปอด จังหวัดนครพนม ประเทศไทย”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 2, น. 1–8, ส.ค. 2023.