[1]
ยูโซะ ซ. ., เด็ง อ., และ ปรีเปรม ส., “การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักและการประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช”, YRU J. Sci. Technol., ปี 8, ฉบับที่ 3, น. 31–39, ธ.ค. 2023.