[1]
ทานะวงศ์ ณ. ., อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. ., ธนะจิตต์ ศ., เขียวรื่นรมณ์ เ., และ พันธุ์เอี่ยม ม., “ผลสะสมของกากแป้งมันสำปะหลังและหินปูนบด และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร”, YRU J. Sci. Technol., ปี 9, ฉบับที่ 1, น. 47–61, มี.ค. 2024.