บุญยัง ป., เสนารัตน์ ศ., พูลประเสริฐ พ., จิรอังกูรสกุล ว., และ วังกุลางกูร ศ. “จุลกายวิภาคม้ามของปลาตะกรับ Scatophagus Argus (Linnaeus, 1766) ช่วงวัยรุ่น”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 1, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, น. 75-79, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124427.