หนูละออง จ., เปาะอีแต อ., และ อาลีมามะ อ. “ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 23-30, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124445.