รุ่งพิทักษ์ไชย ฉ., รักขพันธ์ ล., ทองไชย อ., แก้วอ่อน ส., และ พังสุบรรณ ศ. “ความหลากหลายของไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา : ดัชนีชีวภาพชี้วัดมลพิษทางอากาศ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 31-42, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124446.