ชัยวรากรณ์ ส., โรจนสุวรรณ ส., และ ดอเลาะเซ็ง ย. “การวัดค่าความเข้มข้นน้ำยางพาราด้วยเทคนิคตัวเก็บประจุแผ่นขนาน”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 43-52, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124449.