ศรีสุข ส. “การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากน้ำนมลูกเดือย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 53-64, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124450.