พูลประเสริฐ พ., เสนารัตน์ ศ., และ ดอกจันทร์ ภ. “การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 2, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, น. 29-38, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124460.