สุ่มแช่ม ศ., โสมาลา ณ., พูลประเสริฐ พ., และ เสนารัตน์ ศ. “มิญชวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อ หนอนคูนธรรมดา Catopsilia Pomona (Fabricius, 1758)”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 43-55, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124559.