มะดีเย๊าะ น., ปียา ไ., และ สาเฮ๊าะ ส. “ผลของไซโตไคนินและความเข้มข้นต่อการเกิดยอดและจำนวนยอด ของบอนสีในสภาพปลอดเชื้อ”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 57-65, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124562.