ปียา ไ., สาเฮ๊าะ ส., มะดีเย๊าะ น., และ หนูละออง จ. “ผลของการใช้สาคูต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง”. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปี 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, น. 67-76, https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124568.